35. Laredo.
36. Liendo.
76. Santander.
44. Miengo.
11. Bareyo.
45. Miera.
46. Molledo.
47. Noja.
81. Saro.
82. Selaya.
83. Soba.
19. Cartes.
22. Cieza.
63. Rionansa.
102. Voto.